Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Kampeercentrum

Keiberg 85

8552 Moen

info@kampeercentrum.be

BTW: BE0538.907.353

Rekeningnummer: BE37 3770 5189 4128

BIC: BBRUBEBB


Artikel 1. Verkoper

Kampeercentrum heeft zijn maatschappelijke zetel te Keiberg 85, 8552 Moen en 

is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0538.907.353

Het BTW nummer is BE0538.907.353 

Artikel 2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal 

deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere 

voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Alle offertes van Kampeercentrum zijn vrijblijvend. Kampeercentrum is slechts gebonden door een 

bestelling nadat deze via e-mail is bevestigd of nadat Kampeercentrum met uitvoering begonnen is. 

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn 

opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging, correctie, type of andere fouten. Het 

aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodanig dat een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk is. Afbeeldingen zijn illustratief, de omschrijving bij het product is bindend.

Artikel 4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering 

van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de 

bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en 

kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte 

of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en bevatten niet het transport en de levering van de goederen bij 

de Koper. De kosten van transport en levering zijn gratis vanaf een aankoopbedrag vanaf 50€. Bij een 

aankoopbedrag onder 50€ geldt een transportkost van 5,50€ ten laste van de consument. De 

vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen 

enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van 

schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Kampeercentrum heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van 

de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of 

andere vergoeding.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Kampeercentrum tot de volledige betaling van de prijs, 

inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij 

ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

BTW: BE0538.907.353 

Rekeningnummer: BE37 37705189 4128

BIC: BBRUBEBB

Artikel 6. Klachten en terugzending

Goederen dienen bij ontvangst door de Koper te worden gecontroleerd. Klachten dienen, om 

ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 14 dagen 

na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek of na 

het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Terugzending kan enkel 

na onze toestemming geschieden. Iedere garantie vervalt indien de klacht niet kan worden aangetoond,

er geen kans voor herstel wordt geboden, bij ondeskundig en oneigenlijk gebruik, gebruik van onjuiste

materialen, bij eigenhandige aanpassingen alsook bij het niet opvolgen van de voorschriften of onjuiste

behandeling cq onderhoud. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Tenzij anders overeengekomen

bedraagt de garantietermijn 24 maanden gerekend van het moment van verzenden. 

Artikel 7. Verzakingsrecht/Bedenktijd

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen 

van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet 

van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen 

vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet 

hij het document “retour” downloaden op de website en opsturen naar Kampeercentrum,

Keiberg 85, 8552 Moen of via mail naar info@kampeercentrum.be. Goederen die 

teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. De consument moet de 

goederen op eigen risico en kosten terugsturen. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn 

of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op 

het verzakingsbeding. Indien aan deze voorwaarden werd voldaan zal Kampeercentrum het bedrag 

van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de 30 dagen.

Artikel 8. Overmacht

Kampeercentrum is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering 

van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen 

productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, 

energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lockouts, werkonderbrekingen of andere 

collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze 

gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 9. Prijzen en betaling

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief 

te worden geformuleerd binnen drie 3 dagen na ontvangst van de goederen. In geval van 

achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat 

enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato 

van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 

14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd 

zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke nietbetaling van een factuur 

binnen de termijn van 30 dagen na bestelling of enige andere inbreuk van de Koper op zijn 

verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering 

van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, 

zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen 

onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande 

vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet 

onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als 

een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Leveringen gebeuren slechts na het betalen van de volledige som. Als na 30 dagen vanaf de dag na 

de plaatsing van de bestelling, het bedrag nog niet ontvangen werd, wordt de bestelling ontbonden.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de webshop van Kampeercentrum, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan 

tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de 

administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het 

opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Kampeercentrum zal de gegevens niet mogen 

overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De 

inzage en verbetering dient te gebeuren via e-mail. De Koper heeft ten alle tijde het recht om zich 

kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

Artikel 11. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs

(bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Artikel 12. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van 

de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Kampeercentrum worden beheerst door hetBelgisch recht.

De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Artikel 14. Privacy

De klant kan zijn gegevens via mail ter controle of correctie opvragen en deze dan terug doorgeven.